anahi
anahi

News

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ฃ๐–จ๐–ฒ๐–ข๐–ฎ๐–ฆ๐–ฑ๐– ๐–ฅ๐–จ๐– โŒช โžฅ ยฟ๐—›๐—ข๐—ช ๐—˜๐—ฆ ๐— ๐—”๐—กฬƒ๐—”๐—ก๐—”?, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿจ

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
โ€ข ๐ƒ๐€๐“๐€ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€๐๐‚ฬง๐€๐Œ๐„๐๐“๐Ž: ๐Ÿฃ๐Ÿจ/๐Ÿข๐Ÿจ/๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿจ
โ€ข ๐†๐‘๐€๐•๐€๐ƒ๐Ž๐‘๐€: ๐–ฏ๐–บ๐—‹๐–บ๐—†๐—Žฬ๐—Œ๐—‚๐–ผ๐–บ
โ€ข ๐’๐ˆ๐๐†๐‹๐„๐’: โ€œ๐–ข๐—ˆ๐—‹๐–บ๐—“๐—ˆฬ๐—‡ ๐–ฃ๐–พ ๐–ก๐—ˆ๐—†๐–ป๐—ˆฬ๐—‡โ€, โ€œ๐–ฏ๐—ˆ๐—‹ ๐–ต๐—ˆ๐—…๐—๐–พ๐—‹๐—๐–พ ๐–  ๐–ต๐–พ๐—‹โ€, โ€๐–ฃ๐–พ๐—Œ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—๐—‹๐—ˆ๐—…๐–บฬ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ๐—๐–พโ€

๐–ฒ๐–พ๐—€๐—Ž๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐–ฝ๐—‚๐—Œ๐–ผ๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐– ๐—‡๐–บ๐—๐—‚ฬ ๐—€๐—‹๐–บ๐—๐–บ๐–ฝ๐—ˆ ๐–พ๐—† ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿจ, ๐–พ๐—…๐–บ ๐–บ๐—‰๐–บ๐—‹๐–พ๐–ผ๐–พ ๐—‡๐—ˆ๐—๐–บ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐–พ ๐—‡๐—ˆ ๐–ผ๐–พ๐—‡๐–บฬ๐—‹๐—‚๐—ˆ ๐—†๐—Ž๐—Œ๐—‚๐–ผ๐–บ๐—… ๐–บ๐—‰๐—ˆฬ๐—Œ ๐—Ž๐—† ๐—๐–พ๐—†๐—‰๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐–บ๐–ฟ๐–บ๐—Œ๐—๐–บ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐—ˆ ๐—‰๐–บ๐—‹๐–บ ๐–ฝ๐–พ๐–ฝ๐—‚๐–ผ๐–บ๐—‹-๐—Œ๐–พ ๐–บฬ€๐—Œ ๐—๐–พ๐—…๐–พ๐—‡๐—ˆ๐—๐–พ๐—…๐–บ๐—Œ. ๐–ฒ๐–พ๐—Ž๐—Œ ๐—‰๐—‹๐—‚๐—†๐–พ๐—‚๐—‹๐—ˆ๐—Œ ๐—Œ๐—Ž๐–ผ๐–พ๐—Œ๐—Œ๐—ˆ๐—Œ ๐–ฟ๐—ˆ๐—‹๐–บ๐—† "๐–ฃ๐–พ๐—Œ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—๐—‹๐—ˆ๐—…๐–บฬ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ๐—๐–พโ€, ๐–พ ๐—Œ๐–พ๐—€๐—Ž๐—‚๐—Ž ๐—ˆ ๐—Œ๐—Ž๐–ผ๐–พ๐—Œ๐—Œ๐—ˆ ๐–ผ๐—ˆ๐—† โ€œ๐–ข๐—ˆ๐—‹๐–บ๐—“๐—ˆฬ๐—‡ ๐–ฝ๐–พ ๐–ก๐—ˆ๐—†๐–ป๐—ˆ๐—‡โ€, ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—Œ๐–พ๐—Š๐—Ž๐–พ๐—‡๐—๐–พ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐–พ ๐–ฟ๐—ˆ๐—‚ ๐—…๐–บ๐—‡๐–ผฬง๐–บ๐–ฝ๐—ˆ ๐—Ž๐—† ๐—๐—‚๐–ฝ๐–พ๐—ˆ๐–ผ๐—…๐—‚๐—‰๐–พ.

- ๐“๐‘๐€๐‚๐Š๐‹๐ˆ๐’๐“ โ†ด
๐Ÿข๐Ÿฃ. ๐–ฃ๐–พ๐—Œ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—๐—‹๐—ˆ๐—…๐–บฬ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ๐—๐–พ
๐Ÿข๐Ÿค. ๐–ฏ๐—ˆ๐—‹ ๐–ต๐—ˆ๐—…๐—๐–พ๐—‹๐—๐–พ ๐–  ๐–ต๐–พ๐—‹
๐Ÿข๐Ÿฅ. ๐–ฒ๐—ˆ๐—’ ๐–ข๐—ˆ๐—†๐—ˆ ๐–ฒ๐—ˆ๐—’
๐Ÿข๐Ÿฆ. ๐–ก๐–บ๐—‚๐—…๐–บ๐—‹
๐Ÿข๐Ÿง. ๐–ฌ๐–บ๐—Œ๐–ผ๐–บ๐—‹๐–บ๐—Œ
๐Ÿข๐Ÿจ. ๐–ฅ๐—‚๐—‡ ๐–ฝ๐–พ ๐–ฒ๐–พ๐—†๐–บ๐—‡๐–บ
๐Ÿข๐Ÿฉ. ๐–ง๐—‚๐—Œ๐—๐—ˆ๐—‹๐—‚๐–บ ๐–ค๐—‡๐—๐—‹๐–พ ๐– ๐—†๐—‚๐—€๐–บ๐—Œ
๐Ÿข๐Ÿช. ๐–ข๐—ˆ๐—‹๐–บ๐—“๐—ˆฬ๐—‡ ๐–ฃ๐–พ ๐–ก๐—ˆ๐—†๐–ป๐—ˆฬ๐—‡
๐Ÿข๐Ÿซ. ๐–ณ๐–พ๐—…๐–พ๐–ฟ๐—ˆ๐—‡๐—ˆ ๐–ฒ๐—Ž๐–พ๐—‡๐–บ
๐Ÿฃ๐Ÿข. ๐–ญ๐—ˆ ๐–ฌ๐–พ ๐–ข๐—ˆ๐—†๐—‰๐–บ๐—‹๐–พ๐—‡
๐Ÿฃ๐Ÿฃ. ๐–ฏ๐—ˆ๐—‹ ๐–ต๐—ˆ๐—…๐—๐–พ๐—‹๐—๐–พ ๐–  ๐–ต๐–พ๐—‹ (๐—‹๐–พ๐—†๐—‚๐—‘)