adelaidekane
News

〈 𝐂𝗢̲𝐍𝐓𝐄𝐔𝐃𝗢 @𝙲𝐋𝐈𝙲𝙺 〉

────────────────────────────────────────────────────────────────
╱ 𝗕𝗘𝗠 𝗩𝗜𝗡𝗗𝗢𝗦 𝗔𝗢 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗨́𝗗𝗢 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗢 𝗗𝗢 𝐌𝐄𝐀𝐃𝐃𝑭𝑨𝑵 @𝖠𝖣𝖤𝖫𝖠𝖨𝖣𝖤𝖪𝖠𝖭𝖤 ♚ | ❬ 𝙱𝙴𝚂𝚃𝚂𝙾𝚄𝚁𝙲𝙴 ❭ © \
────────────────────────────────────────────────────────────────
╰━━- 𝖠𝗊𝗎𝗂 𝗏𝗈𝖼𝖾̂ 𝖾𝗇𝖼𝗈𝗇𝗍𝗋𝖺 𝗈 𝗆𝖺𝗂𝗌 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗅𝖾𝗍𝗈 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖾𝗎́𝖽𝗈 𝗌𝗈𝖻𝗋𝖾 𝑨𝒅𝒆𝒍𝒂𝒊𝒅𝒆 𝑲𝒂𝒏𝒆 𝖾𝗆 𝗍𝗈𝖽𝗈 𝗈 𝗌𝗂𝗍𝖾 𝗆𝖾𝖺𝖽𝖽 -━━╯

━━━━━━━━━━╮◈ 𝗔𝗖𝗘𝗦𝗦𝗘 𝗔𝗢 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗨́𝗗𝗢:
◈ 𝗕𝗜𝗢𝗚𝗥𝗔𝗙𝗜𝗔 ⇢ 𝑆𝑎𝑖𝑏𝑎 𝑡𝑢𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖𝑑𝑒 (...)
◈ 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗘𝗜𝗥𝗔 ⇢ 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑏𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖𝑑𝑒, 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑡𝑒 𝘩𝑜𝑗𝑒 (...)
◈ 𝗥𝗘𝗟𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢𝗦 ⇢ 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑏𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑚 𝐴𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖𝑑𝑒 𝑗𝑎́ 𝑛𝑎𝑚𝑜𝑟𝑜𝑢 (...)
◈ 𝗖𝗨𝗥𝗜𝗢𝗦𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 ⇢ 𝑄𝑢𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑏𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎 𝐴𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖𝑑𝑒? 𝐿𝑒𝑖𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑠𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑟𝑖𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠!
◈ 𝗦𝗘𝗥𝗜𝗘𝗦 ⇢ 𝑇𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑠𝑒́𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝐴𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖𝑑𝑒 𝑗𝑎́ 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜𝑢 𝑎𝑡𝑒́ 𝘩𝑜𝑗𝑒 (...)
◈ 𝗙𝗜𝗟𝗠𝗘𝗦 ⇢ 𝑇𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑚𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝐴𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖𝑑𝑒 𝑗𝑎́ 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜𝑢 𝑎𝑡𝑒́ 𝘩𝑜𝑗𝑒 (...)

━━━━━━━━━━╮◈ 𝗥𝗘𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗜𝗦|𝗡𝗢𝗧𝗜𝗖𝗜𝗔𝗦:
📷 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗔𝗚𝗥𝗔𝗠 ╱ 📺 𝗙𝗔𝗖𝗘𝗕𝗢𝗢𝗞 ╱ 🐦𝗧𝗪𝗜𝗧𝗧𝗘𝗥 ╱ 🎥 𝗬𝗢𝗨𝗧𝗨𝗕𝗘 ╱ 📣 𝗨𝗟𝗧𝗜𝗠𝗔𝗦 𝗡𝗢𝗧𝗜́𝗖𝗜𝗔𝗦
━━━━━━━━━━╯◈ 𝗟𝗜𝗡𝗞𝗦 𝗨́𝗧𝗘𝗜𝗦:
◈ 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗔𝗕𝗘𝗥𝗧𝗔 ◈ 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗙𝗢𝗟𝗜𝗢 ◈ 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗡𝗛𝗘𝗖𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢𝗦 ◈ 𝗚𝗔𝗟𝗘𝗥𝗜𝗔 𝗛𝗤 ◈ 𝗔𝗠𝗜𝗚𝗢𝗦

────────────────────────────────────────────────────────────────
❬ 𝙾𝙱𝚁𝙸𝙶𝙰𝙳𝙰 𝙿𝙴𝙻𝙰 𝚅𝙸𝚂𝙸𝚃𝙰! ❭ ♚| 𝖵𝗈𝖼𝖾̂ 𝖺𝖼𝖾𝗌𝗌𝗈𝗎 𝗈 𝗺𝗮𝗶𝗼𝗿 𝗲 𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗼 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖾𝗎́𝖽𝗈 𝗌𝗈𝖻𝗋𝖾 𝖠𝖽𝖾𝗅𝖺𝗂𝖽𝖾 𝖪𝖺𝗇𝖾
────────────────────────────────────────────────────────────────
◈ 𝗡𝗢 𝗔𝗥 𝗗𝗘𝗦𝗗𝗘 𝟮𝟬𝟭𝟴-𝟭𝟵 ╱ 𝚆 𝟹 . 𝙼 𝙴 𝙰 𝙳 𝙳 𝙵 𝙰 𝙽 . 𝙲 𝙾 𝙼 / 𝙰 𝙳 𝙴 𝙻 𝙰 𝙸 𝙳 𝙴 𝙺 𝙰 𝙽 𝙴 © \ 𝖯𝖮𝖱: 𝑳𝒂𝒊𝒔𝑪𝒓𝒂𝒗 ◈
Special