abbeydawn
abbeydawn
%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

há 18 horas 1 view

⊹⌠PERFORMANCES 2002: Irving Plaza em Nova York⌡⊹

𝐏𝐎𝐑𝐐𝐔𝐄 𝐀𝐁𝐁𝐄𝐘𝐃𝐀𝐖𝐍?⌡⊹⌠𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎𝐆𝐑𝐀𝐅𝐈𝐀⌡                                                                    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⧼✦⧽━━━━
    ⌠BIOGRAFIA⌡ 𝐀𝐯𝐫𝐢𝐥 𝐑𝐚𝐦𝐨𝐧𝐚 𝐋𝐚𝐯𝐢𝐠𝐧𝐞, 35 ᴀɴᴏꜱ, é ɴᴀꜱᴄɪᴅᴀ ᴇᴍ Oɴᴛáʀɪᴏ, Cᴀɴᴀᴅá. É  ᴄᴀɴᴛᴏʀᴀ,
 ⎨ᴄᴏᴍᴘᴏꜱɪᴛᴏʀᴀ ᴇ ᴍᴜʟᴛɪ-ɪɴꜱᴛʀᴜᴍᴇɴᴛɪꜱᴛᴀ, ᴅᴇꜱɪɢɴᴇʀ ᴅᴇ ᴍᴏᴅᴀ ᴇ, ᴏᴄᴀꜱɪᴏɴᴀʟᴍᴇɴᴛᴇ, ᴀᴛʀɪᴢ. Eʟᴀ ꜱᴜʀ
    ɢɪᴜ  ɴᴏ ᴍᴜɴᴅᴏ ᴅᴀ ᴍúꜱɪᴄᴀ ᴄᴏᴍ ᴅᴇᴢᴇꜱꜱᴇᴛᴇ ᴀɴᴏꜱ, ᴇ ᴇʀᴀ ᴄᴏɴʜᴇᴄɪᴅᴀ ᴄᴏᴍᴏ ᴜᴍᴀ ᴊᴏᴠᴇᴍ ᴅᴇ  ᴀᴛɪᴛᴜᴅᴇ
   ᴍᴀꜱᴄᴜʟɪɴᴀ  ᴇ ᴇꜱᴛɪʟᴏ  ᴘᴏᴘ-ᴘᴜɴᴋ.  Nᴏ ᴀɴᴏ ᴅᴇ 2002 Aᴠʀɪʟ Lᴀᴠɪɢɴᴇ ᴇxᴘʟᴏᴅɪᴜ ᴄᴏᴍ ꜱᴇᴜ ᴘʀɪᴍᴇɪʀᴏ
   áʟʙᴜᴍ ɢʀᴀᴠᴀᴅᴏ, ɪɴᴛɪᴛᴜʟᴀᴅᴏ ᴄᴏᴍᴏ "Lᴇᴛ ɢᴏ", ᴇ ᴅᴇꜱᴅᴇ ᴇɴᴛãᴏ ɴᴜɴᴄᴀ ᴍᴀɪꜱ ᴘᴀʀᴏᴜ. (ʀᴇᴀᴅ ᴍᴏʀᴇ +)
        ━━━⧼✦⧽━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        
                                                        ⌠𝐃𝐄𝐒𝐓𝐀𝐐𝐔𝐄𝐒⌡⊹⌠𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 𝐒𝐓𝐀𝐑 𝐓𝐎𝐔𝐑 𝟐𝟎𝟏𝟏: 𝐄𝐔 𝐅𝐔𝐈!

Subscriptions with local payment methods

Unlimited photos

Subscribe to Meadd